Download algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen

1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met van der Linden  betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van geleverde goederen en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
2.        Naast deze algemene voor waarden kan van der Linden aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
3.        Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door van der Linden niet geaccepteerd.
4.        Door akkoord te gaan met de verkoopvoorwaarden, vervalt uw recht tot reclames. Te allen tijde kunt u één exemplaar opvragen of printen vanuit het menu.
5.        Van der Linden houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 2 Offertes
6.        Alle offertes opgesteld door van der Linden zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
7.        Prijsvermeldingen op de IJzerwinkel internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 3 Overeenkomsten
8.        Overeenkomsten met Van der Linden komen pas dan tot stand wanneer van der Linden een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. Van der Linden heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig ingelicht zal worden.

Artikel 4 Afbeeldingen
9.        Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de IJzerwinkel internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Prijzen en betaling
10.     De artikelen van Van der Linden worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van, van der Linden.
11.     De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.
12.     Artikelen welke wij speciaal voor u besteld hebben, hetzij via de site dan wel daarbuiten worden NIET teruggenomen.
13.     Alle bestellingen die bij ons voorradig zijn worden binnen 3 werkdagen geleverd na betaling verzendkosten zijn standaard €6.75 en onder rembours €13.50
14.     Betaling dient naar het oordeel van Van der Linden vooraf en bij opdracht te geschieden via INGrekening NL42INGB0653966377 zodra uw betaling is bijgeschreven op ons banknummer kunnen wij uw opdracht uitgaan voeren.
15.     Betaling in contanten kan, naar het oordeel van Van der Linden geschieden bij aflevering.
16.     Van der Linden kan bepalen dat verkoop op factuur plaatsvindt behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Van der Linden geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 8 weekdagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is Van der Linden gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 250,00.
17.     Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
18.     Niet tijdige betaling geeft Van der Linden het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
19.     Van der Linden is te allen tijde gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Van der Linden te verrichten prestaties.
20.     Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Van der Linden verrekening van facturen toe te passen.
21.     Door Van der Linden in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 6 Verzending en aflevering
22.     De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging Van der Linden.
23.     Van der Linden is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
24.     Van der Linden behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Van der Linden aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, evenals van eventuele vorderingen voor door Van der Linden ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en het geen Van der Linden van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen Van der Linden en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 8 Leveringstermijnen
25.     Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Van der Linden is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
26.     Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Van der Linden of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9 Reclames
 27.     Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan Van der Linden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Van der Linden geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Van der Linden er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
28.     Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
29.     Indien een reclame door Van der Linden gegrond wordt bevonden, kan Van der Linden overgaan tot het volgende:
A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij het vervangen artikelen of onderdelen aan Van der Linden worden afgegeven.
C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
30.     De afnemer dient in alle gevallen Van der Linden de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

Artikel 10 Garantie
31.     De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Van der Linden op te geven adres.
32.     De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het Van der Linden garantiezegel en/of serienummer.
C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Van der Linden zijn verricht.
D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
E: Indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
F: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Van der Linden echter geen defect geconstateerd kan worden.
H. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn zonder correcte geïnstalleerde software en/of drivesoftware.

Artikel 11 Handelsmerk
33.     Het fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Van der Linden afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
34.     De aansprakelijkheid van van der Linden blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
35.     Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Van der Linden in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Van der Linden niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van, van der Linden.

Artikel 13 Overige bepalingen
36.     In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 Wettelijke bepaling    
37.     Op al onze overeenkomsten, leveringen is van toepassing Nederlands recht.                                                     | Meer